Kolejne projekty planów miejscowych w konsultacjach

Save as PDF

Od 2 lipca do 9 sierpnia będą trwały konsultacje społeczne projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna – Krosno 2”, „Przemysłowa VIII” i „Śródmieście XVI”.

 

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Strefa inwestycyjna – Krosno 2”, obejmie obszar o powierzchni ok. 118 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, pomiędzy torami kolejowymi, ulicą Dywizjonu 303 oraz granicami miasta. Dla obszaru nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Głównym celem opracowania planu jest umożliwienie realizacji inwestycji w ramach tworzonej strefy inwestycyjnej na terenie byłego lotniska Iwonicz.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VIII”, obejmie obszar o powierzchni ok. 204 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, lotnisko i fragment terenów przyległych. Głównym celem opracowania planu jest zmiana granic lotniska i poszerzenie oferty terenów inwestycyjnych.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XVI”, obejmie obszar o powierzchni ok. 0,1 ha, położony przy ulicy Adama Mickiewicza 23a. Celem opracowania planu jest umożliwienie realizacji zabudowy innej niż usługi publiczne, pod które przeznacza teren aktualnie obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan.

 

3plany.jpg [2.33 MB]

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami:

 

Projekty są udostępnione w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, pokój 105, w godzinach pracy Urzędu podczas przeprowadzanych konsultacji również w formie papierowej po to, by każdy mógł się z nimi zapoznać.

 

 

Informujemy o możliwości składania uwag do projektów:

kto może złożyć uwagę? Uwagę do projektu może złożyć każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w każdym z wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych.

od kiedy do kiedy? Uwagi do każdego z projektu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2024 r.

w jaki sposób?

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej pb@um.krosno.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /UMKrosna/skrytka, lub ustnie do protokołu.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

 

Zapraszamy:

  • na dyskusję publiczną w dniu 22 lipca 2024 r. godzina: 16:15, sala obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2;
  • do kontaktu z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój 105

 

Przypominamy, że trwają również konsultacje społeczne projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI” i „Suchodół I” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna – szczegóły tutaj. 

2024-07-01T11:50:47+00:0001.07.2024|