Wsparcie dla inwestorów2024-04-11T16:06:44+00:00
WSPARCIE DLA
INWESTORÓW

Zwolnienia z podatku dochodowego

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Granty rządowe

Fundusze Unii Europejskiej

Inne formy wsparcia

ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO

Co można uzyskać:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym dostępnym w Unii Europejskiej poziomie intensywności pomocy publicznej (50% dla dużych firm, 60% dla średnich firm, 70% dla mikro i małych firm),
 • okres wsparcia – 15 lat.

Warunki uzyskania zwolnienia:

 • przedmiot działalności kwalifikujący się do udzielenia wsparcia (głównie produkcja przemysłowa, magazynowanie, B+R, nowoczesne usługi dla biznesu),
 • spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych inwestycji,
 • zatrudnienie nowych pracowników,
 • okres utrzymania inwestycji (liczony od dnia zakończenia realizacji inwestycji):
  • MŚP – 3 lata,
  • duże przedsiębiorstwa – 5 lat.
Wielkość przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Całkowity bilans roczny Maksymalna intensywność pomocy publicznej Kryterium ilościowe – minimalne koszty kwalifikowane inwestycji
MIKRO < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro 70% 200 tys. PLN
MAŁE < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro 70% 500 tys. PLN
ŚREDNIE < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro 60% 2 mln PLN
DUŻE ≥ 250 > 50 mln euro > 43 mln euro 50% 10 mln PLN

W ramach kryteriów jakościowych inwestycji konieczne jest uzyskanie co najmniej 4 punktów, w tym co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz co najmniej 1 punktu z kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Kryteria jakościowe dla inwestycji przemysłowych:

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2);2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17);3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9);

  4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16);

  5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5);

  6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2);

  7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3);

  8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42);

  9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1);

  10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2)

  lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.

 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich.Aktywizacja zawodowa przez:1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub2) zatrudnienie lub zlecenia zatrudnienia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub

  3) pokrywanie 80% kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20% wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub

  4) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 4% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lecz nie mniej niż jednego pracownika.

 • Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-ENISO 8373:2021), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 489 KST) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:
  1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie w danym roku podatkowym stanowią koszty:
  a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub
  b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub
  2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.
 • Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie.
 • Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% osób:1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz2) na podstawie umowy o pracę.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 • Zrealizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno – gospodarcze (m.in. na terenie Krosna).
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym, obejmujące:1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub3) współpracę z branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, technikami, szkołami policealnymi, centrami kształcenia zawodowego, placówkami kształcenia ustawicznego lub uczelniami, polegającą na organizowaniu praktyk, staży lub szkoleń, lub

  4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

  5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub

  6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub

  7) kształcenie dualne, lub

  8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.

Kryteria jakościowe dla inwestycji z sektora usług:

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:
  1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2);
  2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17);
  3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31,27.32,27.4,27.9);
  4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16);
  5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5);
  6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2);
  7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzy w (PKWiU: 20.16.4, 38.3);
  8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42);
  9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1);
  10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2)
  lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:
  1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie w danym roku podatkowym stanowią koszty:
  a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub
  b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub
  2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.
 • Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich.
  Aktywizacja zawodowa przez:
  1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub
  2) zatrudnienie lub zlecenie zatrudnienia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub
  3) pokrywanie 80% kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20% wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub
  4) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 4% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lecz nie mniej niż jednego pracownika.
 • Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-ENISO 8373:2021), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 489 KST) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.
 • Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie.
 • Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące utworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz oferowanie w nich zatrudnienia dla co najmniej 80% osób na podstawie umowy o pracę.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 • Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno – gospodarcze (włączając Krosno).
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym, obejmujące:
  1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub
  2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub
  3) współpracę z branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, technikami, szkołami policealnymi, centrami kształcenia zawodowego, placówkami kształcenia ustawicznego lub uczelniami, polegającą na organizowaniu praktyk, staży lub szkoleń, lub
  4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
  5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
  6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
  7) kształcenie dualne, lub
  8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.
 • Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.
Pomoc publiczna udzielana jest z tytułu:

1. kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, którymi są:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
 • rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy,

2. tworzenia nowych miejsc pracy – wielkość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Przykład:

Wielkość przedsiębiorstwa: ŚREDNIE
Nakłady inwestycyjne: 20 000 000 PLN (w tym grunt, budynki, maszyny i urządzenia, patenty, licencje)
Maksymalna intensywność pomocy publicznej: 60%

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Miasto oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów.  Zwolnienie obejmuje budynki, budowle lub ich części oraz grunty z nimi związane.

Warunki uzyskania zwolnienia:

1)  Zrealizowanie nowej inwestycji na terenie Krosna, rozumianej jako wybudowanie nowych budynków, budowli lub ich części.

2) Prowadzenie działalności gospodarczej w branży priorytetowej dla rozwoju miasta – przedmiot działalności powinien mieścić się w następujących sekcjach, działach, grupach i podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: grupa 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów, podklasa 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, podklasa 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: grupa 55.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, grupa 55.2 – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja: dział 58 – Działalność wydawnicza, dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, dział 60- Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, dział 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, grupa 63.1 – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: grupa 69.2 – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, grupa 71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, dział 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
 • Sekcja P – Edukacja: podklasa 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – w zakresie szkół pilotażu.

OKRES ZWOLNIENIA:

Okres zwolnienia Liczba nowo utworzonych miejsc pracy
1 rok
2 lata 10
3 lata 20
4 lata 35
5 lat 50

Zwolnienie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis.  Wartość pomocy de minimis uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę z różnych źródeł nie może przekroczyć równowartości 300 000 euro w okresie 3 lat.

Zwolnienia obowiązują na obszarze całego miasta.

Podstawą udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości jest uchwała nr LXIX/1953/24 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 r.

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030”, przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 5 czerwca 2023 r.)
Wsparcie ma formę dotacji, a warunki jej wypłaty szczegółowo reguluje umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem.
Wnioski o udzielenie grantu przyjmuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Więcej informacji:

PAIH
Fundusze Unii Europejskiej

Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy europejskich. Najwięcej konkursów skierowanych jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się m.in. o dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, czy Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje w obszarze prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażania innowacji, informatyzację, rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

Inne formy wsparcia inwestorów

1) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie, m.in.:

 • profesjonalna pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy i w procesie rekrutacji,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz kandydatów do pracy: szkolenia, przygotowanie zawodowe,
 • staże dla absolwentów,
 • refundacja kosztów zatrudnienia pracowników do 30. roku życia,
 • bon na zasiedlenie (wsparcie dla osoby bezrobotnej w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania),
 • refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
 • refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej,
 • wsparcie dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: refundacja kosztów zatrudnienia, przeszkolenia, wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy.
PUP KROSNO

2) Wdrażanie atrakcyjnych programów mieszkaniowych w Krośnie.

3) Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb pracodawców.

4) Kompleksowa pomoc ze strony Urzędu Miasta Krosna w sprawnej realizacji procedur inwestycyjnych, opieka poinwestycyjna.

ostatnia aktualizacja: 11.04.2024
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Urząd Miasta Krosna

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów:

  + 48 13 47 43 301
  ri@um.krosno.pl