Konsultacje uchwały krajobrazowej

Save as PDF

Informujemy, że od 14 grudnia do 3 stycznia w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krośnie będzie można zapoznać się z projektem Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich te obiekty mogą być wykonane.

 

Dokument będzie dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, w godzinach pracy instytucji, od 14 grudnia br. do 3 stycznia 2023 r. Uwagi dotyczące projektu uchwały będzie można zgłaszać do 17 stycznia w formie pisemnej. Szczegóły w treści obwieszczenia poniżej.

Zapoznaj się z projektem uchwały.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXV/490/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31.03.2016 r. dotyczącą przygotowania przez Prezydenta Miasta Krosna projektu Uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Krosna zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w dniach od 14 grudnia 2022 r. do 3 stycznia 2023 r. Dokument będzie dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, w godzinach pracy instytucji oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl  i www.krosno.pl.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Uchwały, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi. Uwagi dotyczące projektu Uchwały należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: /UMKrosna/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia problemu, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

2022-12-28T13:53:12+00:0028.12.2022|