Krosno ma nową strategię rozwoju

Save as PDF

Rada Miasta na dzisiejszej sesji (28.09) jednogłośnie uchwaliła strategię rozwoju Krosna do 2030 roku. Jest to kluczowy dokument określający misję i wizję miasta, a także cele strategiczne rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 trwały ponad rok. Licznie wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnej społeczności, dlatego jest to nasz wspólny dokument, uwzględniający propozycje mieszkańców, organizacji społecznych, studentów, młodzieży, czy przedsiębiorcówinformuje prezydent Piotr Przytocki. – Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom i partnerom, którzy zaangażowali się w tworzenie strategii. Dzięki tej współpracy powstała bardzo ambitna strategia, oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i będąca odpowiedzią na aktualne problemy oraz wyzwania naszego miastapodkreśla prezydent.


Strategia określa następującą wizję Krosna w 2030 roku:

Kreatywne
Rozwijające się
Otwarte
Sprawne
Nowoczesne
Odporne
W 2030 roku Krosno jest miastem możliwości, z którym łodzi ludzie wiążą swoją przyszłość. Nasze atuty to silna, nowoczesna gospodarka, zielone i atrakcyjne przestrzenie publiczne, zakorzenienie w tradycji i kulturze. W 2030 roku Krosno jest miastem modnym, atrakcyjnym dla osób w każdym wieku i wyróżnia się jako wiodący ośrodek miejski w regionie.

 

Cele i kierunki działań zostały określone w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i przestrzennym.
W wymiarze gospodarczym dotyczą one rozwoju kapitału ludzkiego, w tym przygotowania kadr o kompetencjach potrzebnych na lokalnym rynku pracy, doskonalenia edukacji przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury gospodarczej, systemu zachęt dla inwestorów, różnych form wspierania przedsiębiorców oraz aktywnego marketingu gospodarczego. Ważnym celem w tym obszarze jest także rozwój gospodarki turystycznej.

Wymiar społeczny opiera się na kreowaniu atrakcyjnych warunków do życia i zamieszkania w Krośnie – jest to obszar, dla którego określono najliczniejszą grupę kierunków działań. Obejmują one: prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej, wysoką jakość usług edukacyjnych i wychowawczych, integrację społeczną, zdrowie i aktywność fizyczną mieszkańców, atrakcyjną ofertę czasu wolnego dla osób w każdym wieku, ofertę skierowaną do szczególnej grupy mieszkańców, jaką są młodzi ludzie, politykę senioralną, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego, wzmacnianie tożsamości lokalnej i aktywności społecznej, jak również wdrażanie efektywnych rozwiązań w administracji samorządowej.

Wymiar przestrzenny dotyczy aspektów związanych z przestrzenią i miasta oraz środowiskiem. Koncentruje się na rozwijaniu infrastruktury publicznej, efektywnym transporcie publicznym, tworzeniu terenów zieleni, poprawie bezpieczeństwa publicznego i zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu, a także zwiększeniu niezależności energetycznej.

Dla każdego z kierunków działań strategia szczegółowo określa zakres rzeczowy, potencjalnych partnerów, źródła finansowania i jednostki odpowiedzialne za realizację.

Ważnymi elementami strategii są model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania polityki przestrzennej, które odgrywają nadrzędną rolę w kontekście zmian przepisów dotyczących planowania przestrzennegoinformuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Nasza strategia ma także określoną listę projektów kluczowych, która jest rozbudowana i obejmuje zarówno propozycje prezydenta i urzędu miasta, jak również bardzo wiele pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, a także dzielnice i osiedla. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się ze strategią, uczestnictwa w jej wdrażaniu i śledzenia postępów realizacjidodaje zastępca prezydenta.

 

Zapoznaj się ze Strategią

2023-10-11T12:53:14+00:0028.09.2023|